Türk Dili ve Edebiyatı 2 (TEST1)

Hoşgeldiniz Türk Dili Ve Edebiyatı 2 (Test 1)

1.
  • Olaylar, bir ana olay etrafında gelişir.
  • Kişi kadrosu geniştir.
  • Kişiler ve olaylar ayrıntılarıyla ele alınır.
  • Olmuş ya da olabilecek olayları anlatır.
  • Olaylar geniş bir zamana yayılarak anlatılır.
Yukarıda özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir?
2. I. Olmuş ya da olabilecek olayların edebî olarak anlatıldığı metinlerdir.
II. Yaratıcı yazılardır.
III. Olay, kişiler ve zaman unsurlarından bazılarıdır.
IV. Kişiler ayrıntılı olarak işlenir.
V. Olaylar oldukça geniş yer tutar.

Yukarıda verilen özelliklerin hangisi ya da hangileri roman ve hikâyenin ortak özellikleri arasında yer almaz?
3. Aşağıda anlatım teknikleriyle ilgili verilen yargılardan hangisi yanlıştır?
4. (I) Roman, gerçekleşmemişse bile gerçekleşebilir olayların insan, yer, zaman çerçevesi içinde anlatıldığı edebî metin türüdür. (II) İlk romanımız, tercüme bir eser olan Yusuf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan çevirdiği Telemak adlı eserdir. (III) Millî Mücadele yıllarında; siyasi kavgalar, Türkçülük, yanlış batılılaşma, kuşaklar arası çatışma, geri kalmışlık, eğitimsizlik, cehalet, yoksulluk…temaları işlenmiştir. (IV) Roman türü edebiyatımızda ilk defa Cumhuriyet Dönemi’nde denenmiştir.
Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
5. Roman türünü çoğu yazar bir çeşit insanlık tarihi sayar. Toplumu, hayatı bütünüyle kucaklayan, yalnızca tek bir birey üzerine kurulmuş romanlarda bile dönemin özelliklerini veren bazı ip uçları yakalamak olasıdır. Roman, insanı çağı ve çevresi içinde anlatır. Roman yazarı yaşamı gözleyerek konularını bulur, tasarlanmış olayları konu alan romanlarda bile yazarın gözlem gücü önemlidir. Yazar, bu gözlemlerini felsefi, ahlaki, politik, dinî vb. görüş ve düşüncelerle destekleyerek yazabilir.

Bu metinden romanla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz?
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru zamiri vardır?
7. Aşağıdakilerden hangisinde soru zamiri yüklem görevindedir?
8. Oyunlarıyla tiyatromuza önemli katkıda bulunan ...... ilk dönemde yazdığı Masum Katiller, Kanaviçe, Duvarların Ötesi gibi eserlerde olaylar arasında mantık bağı gözeten klasik oyun kurgulama yöntemine başvurmuştur. Konu seçimi, olaylara yaklaşımı, geçmiş olaylarla şimdikiler arasında köprü kurmaya elverişli anlatımıyla düşündürücü olduğu kadar eğlendirici bir yazardır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
9. Düşünce ve duyguları müzik veya türlü eşyalar eşliğinde bazen dansla bazen de gövde ve yüz hareketleriyle yansıtmayı amaçlayan oyundur. Söz kullanılmayan bu oyunda yüz mimikleri, el, kol ve beden hareketleriyle tema anlatılmaya çalışılır.

Bu parçada sözü edilen aşağıdakilerden hangisidir?
10. Bayram: Gel yavrum… Yirmi beş seneden beri hasret olduğun baban benim. Gel yavrum, gel… (Kollarını açar.)
Mehmet: (Haykırarak) Babacığım… (Koşar, sarılır.)
Bayram: Yarabbi… lütfu ihsana payan yoktur. (Tekrar öper, kucaklar, hıçkıra hıçkıra ağlar.)

Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz?
11. Aşağıdakilerden hangisi trajedinin özelliklerinden biri değildir?
12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde durum zarfı vardır?
13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer-yön zarfı vardır?
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?
15. Çocuklar model alma yoluyla kişiliklerini oluşturduklarından ünlü kişilerin yaşamlarını merak ederler. Onların bu ihtiyacını karşılayacak tür ...............dır. Yaşamın incelenmesi ile öğrenciler tarihsel zaman ve mekândaki gerçek kişiler hakkında bilgi edinirken hem kişileri hem tarihi hem de tarihsel mekânları öğrenirler. Bu türde kişinin başarılı olduğu alanlar, eserleri, ürünleri detaylı ve belgelere dayandırılarak nesnel şekilde tanıtılır.

Bu parçada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirlimelidir?
16. “Henüz dört, dört buçuk yaşında bir çocuktum, beni okula başlattılar! Niçin, bilmiyorum. Hidayet Cihangir’e yakın bir mahalle olan Sirkeci Mescit içindeki mahalle mektebine devam ediyordu. Beni de oraya verdiler. Mahalle mektebinin ne olduğunu ilk defa orada gördüm. Sirkeci Mescit, Cihangir ve Firuzağa büyük yangınlarında yanmadı, hâlâ duruyor.”

Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
17. “Kırşehir’de 1938’de doğan Neşet Ertaş, Çiçekdağı’ndan Türkiye' ye açılan bir halk ozanıdır. Babası kendisi gibi bir saz üstadı olan Muharrem Ertaş, annesi Döne Ertaş’tır. Çocukluğu köyde geçen Neşet Ertaş, ilkokulda keman ve bağlama çalmaya başlamıştır. Babasının ondaki yeteneği görmesi sonucu düğünlerde saz çalarak müzik hayatına 1950’lerin başında başlamıştır. Neşet Ertaş, abdallık kültürünün son büyük efsanesi
olarak bilinir. Unesco, hayatta olduğu dönemde Neşet Ertaş’ı “Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi” ne bağlı olarak, Türkiye envanterinde “Ulusal, yaşayan insan hazinesi” olarak kabul etmiştir.”

Bu parça aşağıdaki edebî metinlerin hangisinden alınmıştır?
18. I. Kişilerin yaşamı tarafsız bir bakış açısıyla yazılmalı,
II. Verilecek bilgiler; belgelere, kanıtlara ve tanıklara dayandırılmalıdır.
III. Kişinin yaşamı anlatılırken aşırılıklardan yani aşırı derecede yüceltmeden ya da kıyasıya eleştirmeden kaçınılmalıdır.
IV. Çevreden duyulma bilgilere de yer verilmelidir.

Biyografi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır?
19. Aşağıdakilerden hangisi biyografik tarzda yazılmış romanlara örnek olarak gösterilemez?
20. “Ya bu adam, yarabbi! Ya bu baba nasıl görmüyor idi ki, kızının elinden bütün sevdikleri böyle birer birer alınacak.”

Bu dizelerde aşağıdaki kelime türlerinden hangisi yoktur?

 

 

Açık lise öğrencileri için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 2 testinde toplam 20 soru bulunmaktadır. 

Her soru 5 puandır.  Yanlışlar doğruyu götürmemektedir.  Puan hesaplaması: Doğru cevap sayısı X 5 şeklinde olacaktır.

Soruları cevapladıktan sonra “Sonuçlara Bak” butonu ile puanınızı hesaplayabilirsiniz. Açık Lise sınavlarında geçme notu 45’tir. Sınavda en az 9 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

Bu sınavı normal bir açık lise sınavı olarak düşünmeniz, sınava hazırlık için oldukça faydalı olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı  2 dersinde toplam 5 ünite vardır. Sorular ünitelere göre oransal olarak dağıtılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı 2 dersi zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunmamaktadır. Dolayısıyla bu sınavdan mutlaka en az 45 puan alarak bu dersi geçmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Muaf dersler hakkındaki bilgilendirme için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir