Türk Dili ve Edebiyatı 3 (TEST1)

Hoşgeldiniz Türk Dili Ve Edebiyatı 3 (Test 1)

1. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
2. Coğrafi ve kültürel değişmelere paralel olarak Türkçenin lehçe ve şive ayrılıklarıyla birlikte çeşitli dallara ayrılması………………yaratmıştır.

Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
3. (I) Toplumların yaşadığı coğrafi çevre, toplum hayatında meydana gelen her türlü toplumsal ve siyasal değişme ve gelişmeler edebiyatı doğrudan etkiler. (II) Savaşlar, göçler, din ve medeniyet değişiklikleri edebiyata farklı farklı biçimlerde yansır.(III) Tarih bilimi, insanlığın geçmişini bir bütün olarak ele almakla birlikte dönemlere ayırarak inceler. (IV) Edebiyat tarihi, belli bir döneme yön veren olay ve kişileri tarihsel
rolleri açısından ele alır, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurar.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır?
4. Yüzyıllar boyunca süren edebiyat tarihimizi belli dönemlere ayırmak zorundayız. Bu ayırma tarihsel büyük olayları esas alarak yapılmalıdır. Türk tarihinde esaslı iki dönüm noktası vardır. Bunlar, Türk tarihinin akışını değiştirmiş ve yeni devirlerin başlangıcı olmuştur. Bu dönüm noktalarından biri İslam dininin kabulü, öteki de Batı’ya dönüş hareketidir. Birincisinde Türkler, yeni dinin birleştirici erki içinde, Doğu uygarlığı dediğimiz İslam uygarlığının kurulup gelişmesinde başlıca etken olmuşlardır.

Bu parçadan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
5. Aşağıdakilerden hangisi Batı Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı dönemlerinden biri değildir?
6. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden biri değildir?
7. Dede Korkut Hikâyeleri için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
8. (I) Ömer Seyfettin Türk edebiyatında modern hikâyeciliğin ve Millî Edebiyat akımının en önemli temsilcilerindendir. (II) Eserlerinde çoğunlukla Arapça ve Farsça kelimeleri tercih eder. (III) Maupassant tarzı hikâye tekniğini kullanır. (IV) Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde ilk göze çarpan özellik temalardaki genişliktir.

Yukarıdaki metinde numaralanmış cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
9. “Dirse Han evine geldi. Çağırıp hatununa söyler, görelim ne söyler?
Deyiş der:
Beri gel başımın bahtı evimin tahtı
Evden çıkıp yürüyünce servi boylum
Topuğunda sarmaşınca kara saçlım
Kurulu yaya benzer çatma kaşlım
Çi badem sığmayan dar ağızlım
Kavunum yemişim düvleğim
Görüyor musun neler oldu”

Bu parçanın dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
10. 15. yüzyılda yazıya geçirildiği bilinen bu eser on iki hikâyeden oluşur. Halkın karakterini ve hayat tarzını yansıtan bu hikâyelerde gelişmiş ve yer yer şiirleşmiş bir dil vardır. Bazı kahramanları olağanüstü özelliklere sahiptir, bu yönüyle destanlara benzer. Eserin nesir kısmında secilere, nazım kısmında da aliterasyonlara çokça yer verilmiştir.

Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir?
11. Bu dönem hikâyelerinin ortak özellikleri; ülke sorunlarına ağırlık vermek, bunların üstesinden gelebilecek kahramanlar ve düşünceler geliştirmek, betimleme ve çözümlemede gerçekçiliğe doğru gitmektir. Teknik yönden başarılı hikâyeler yazılmıştır.

Yukarıda özellikleri verilen edebiyat dönemi aşağıdakilerden hangisidir?
12. Aşağıda verilenlerden hangisi Sami Paşazade Sezai’nin hikâye türündeki bir eseridir?
13. ---------- türüne bugünkü anlamda ilk edebî kimlik kazandıran İtalyan yazar Boccacio’dur. 14. yy.da yazdığı “Decameron” adlı eseriyle bu türün ilk örneğini vermiştir. 18. yy. da Voltaire’in geliştirdiği bu tür Rönesans’ın etkisiyle, 19. yy.da edebiyatın en yaygın türlerinden olmuştur. Alphonse Daudet ve Guy de Maupassant gibi Fransız yazarlar bu türün güzel örneklerini ortaya koymuşlardır. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki türlerden hangisi getirilmelidir?
14. Aşağıdakilerin hangisinde İslamiyet öncesi döneme ait türler bir arada verilmiştir?
15. Aşağıdakilerden hangisi, İslam öncesi Türk edebiyatı nazım türlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?
16. Keldin esin esneyü (Rüzgâr eserek geldi)
Kadka tükel osnayu (Kar tipiye benzedi)
Kirdi bodun kasnayu (Halk titreyerek evlere girdi)
Kara bulıt kükreşür (Kara bulutlar görülüyor)

Bu dörtlük İslamiyet öncesi Türk edebiyatı ürünlerinden hangisine örnektir?
17. Aşağıdakilerden hangisi Uygur Dönemi eserlerindendir? A) Irk Bitik
18. Ay Kağan’ın yüzü gök, ağzı ateş, gözleri elâ ,saçları ve kaşları kara perilerden daha güzel bir oğlu oldu. Bu çocuk annesinden ilk sütü emdikten sonra konuştu ve çiğ et, çorba istedi. Kırk gün sonra büyüdü ve yürüdü. Ayakları öküz ayağı, beli kurt beli, omuzları samur omzu, göğsü ayı göğsü gibiydi. Vücudu baştan aşağı tüylüydü. At sürüleri güder ve avlanırdı.

Bu parçada anlatılan destan aşağıdakilerden hangisidir?
19. Aşağıdakilerden hangisi Türk destanlarındaki motiflerden biri değildir?
20. Aşağıdakilerden hangisi Hint destanıdır?

 

 

 

Açık lise öğrencileri için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 3 testinde toplam 20 soru bulunmaktadır. 

Her soru 5 puandır.  Yanlışlar doğruyu götürmemektedir.  Puan hesaplaması: Doğru cevap sayısı X 5 şeklinde olacaktır.

Soruları cevapladıktan sonra “Sonuçlara Bak” butonu ile puanınızı hesaplayabilirsiniz. Açık Lise sınavlarında geçme notu 45’tir. Sınavda en az 9 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

Bu sınavı normal bir açık lise sınavı olarak düşünmeniz, sınava hazırlık için oldukça faydalı olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı  3 dersinde toplam 5 ünite vardır. Sorular ünitelere göre oransal olarak dağıtılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı 3 dersi zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunmamaktadır. Dolayısıyla bu sınavdan mutlaka en az 45 puan alarak bu dersi geçmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Muaf dersler hakkındaki bilgilendirme için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir