Türk Dili ve Edebiyatı 4 (TEST1)

Hoşgeldiniz Türk Dili Ve Edebiyatı 4 (Test 1)

1. I. Yaşanmış veya yaşanması mümkün olan olayların okuyucuya haz verecek şekilde anlatıldığı kısa edebî yazılardır.
II. Geniş hacimli, genellikle birden fazla kişiye yer veren, uzun zaman dilimini içeren, uzun kurgusal edebiyat metnidir.
III.Olağanüstü olayların, olağanüstü kahramanlar aracılığıyla anlatıldığı, zaman ve mekânın belirsiz olduğu sözlü anlatım türüdür.

Numaralı cümlelerde aşağıdaki edebî türlerin hangisinden söz edilmemiştir?
2. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
3. Romanda ilklerle ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir yanlışlık yapılmıştır?
4. Gülnihal, İntibah, Cezmi, Celaleddin Harzemşah

Yukarıdaki eserlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
5.  Tanzimat I. dönem romancılığı ile II. dönem romancılığının karşılaştırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır?
6. Servetifünun romanı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
7. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk halk tiyatrosunun özelliklerinden biri değildir?
8. Aşağıdakilerden hangisi ‘Karagöz’ ün özelliklerinden biri değildir?
9. Aşağıdakilerden hangisi Karagöz oyununda asıl bölümdür?
10. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel tiyatromuzun türlerinden biri değildir?
11. Orta oyunu ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
12. I. Taklit yoluyla güzel hikâyeler anlatılır.
II. Oyuncu kadrosu tek kişiden ibarettir.
III. Dekoru, elbisesi, sahnesi yoktur.
IV. Günümüzdeki stand-up gösterisidir.

Numaralanmış cümlelerde özellikleri verilen tür aşağıdakilerden hangisidir?
13. 4. (I) Türk edebiyatının yazılı ilk eserleri olan Orhun Yazıtları, birer söylev olmakla birlikte anı özelliği de taşımaktadır. (II) 15. yüzyılda Babür Şah’ın yazdığı Babürname edebiyatta bu türün ilk örneği olarak kabul edilmektedir. (III) 17. yüzyılda Ebul Gazi Bahadır Han’ın yazdığı “Şecere-i Türk” yer yer anı özelliği taşıyan bir tarih kitabıdır.  (IV) Anı türü, Servetifünun Dönemi’nde edebiyatımıza girmiştir.

Yukarıdaki paragrafta kaç numaralı cümlede bir bilgi yanlışlığı vardır?
14. Anı, bir kişinin şahsi tarihi demektir. Kişi, anılarını anlatırken ne kadar tarafsız olsa da ilmî bir eser kadar objektif olamaz. Bu tür yazılarda samimiyet ve dürüstlük ön plandadır. Anılar, tarihin sanatın bir yönüne ışık tutar ve bu özelliği nedeniyle tarihî belge niteliğindedir. Yazar anlattıklarını mektup, resim, belge ile destekleyebilir. Üslupta açık, yalın, samimi ve abartısız bir ifade vardır. Olaylar kahraman bakış açısıyla yazılır.

Bu parçadan anı türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
15. Kudüs üzerinde Lut Gölü’ne inmeyen hiç kimse Şeria Vadisinin ne olduğunu tahmin edemez; orada toprak bile tebahhur eder, saatlerce mesafede kısa dallı hurmalarından başka bir şey yoktur. Geniş muz  yapraklarının altına girilmez. Taş kadar sert, sarmaşık gibi birbiri içine girmiş, toprağa ılık gölgesi kadar yakın duran sebbareler, hararetin bir kısmını kendileri neşrediyor gibi insana nefret verir... Güneş batmıyor, tükeniyor gibi gurup eder ve gurup eden şey içi boşalmış, son keskin ateşini damlatmış bir daireden ibarettir.

Bu parçada kullanılan anlatım türleri aşağıdakilerden hangisidir?
16. Halide Edip Adıvar, on yıllar sonra belge niteliği taşıyacak bir eseri Türk edebiyatına kazandırmıştır. Anadolu’da ve Arap diyarında yaşananları gözlemleyebilme şansı bulmuş, kişinin gerçekleri ortaya koyması açısından önemli olan eserdir. Ayrıca Halide Edip Adıvar’ın çocukluk günlerinden 1918’e kadar olan olaylara ışık tutma özelliği taşıması bakımından da bir klasiktir.

Parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?
17. Aşağıdakilerden hangisi isim cümlesidir?
18. ---------- tekniğine göre okurun ilgisi de göz önünde bulundurularak muhabir veya editörün vereceği karar çerçevesinde habere ilişkin en önemli ve en can alıcı unsurlar ön plana çıkarılır. İkinci ve üçüncü derecedeki önemli unsurlar ise birbirini izler.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
19. Haber yazılarıyla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
20. Bir kimsenin gezip gördüğü yerlerdeki toplumları, adet ve töreleri, doğal ve tarihî güzellikleri, ilgi çeken değişik yönleri edebi bir üslupla anlattığı yazılara ---- denir.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

 

Açık lise öğrencileri için hazırlanmış Türk Dili ve Edebiyatı 4 testinde toplam 20 soru bulunmaktadır. 

Her soru 5 puandır.  Yanlışlar doğruyu götürmemektedir.  Puan hesaplaması: Doğru cevap sayısı X 5 şeklinde olacaktır.

Soruları cevapladıktan sonra “Sonuçlara Bak” butonu ile puanınızı hesaplayabilirsiniz. Açık Lise sınavlarında geçme notu 45’tir. Sınavda en az 9 doğru cevap vermeniz gerekmektedir.

Bu sınavı normal bir açık lise sınavı olarak düşünmeniz, sınava hazırlık için oldukça faydalı olacaktır.

Türk Dili ve Edebiyatı  4  dersinde toplam 5 ünite vardır. Sorular ünitelere göre oransal olarak dağıtılmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı 4 dersi zorunlu derstir. Bu dersten muaf olunmamaktadır. Dolayısıyla bu sınavdan mutlaka en az 45 puan alarak bu dersi geçmek zorunda olduğunuzu unutmayınız. Muaf dersler hakkındaki bilgilendirme için tıklayınız. 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir